Zalo

Điểm thưởng dành cho sthaihien

 1. 120

  Cảm ơn bạn đã tham gia hơn 6 tháng!

 2. 1000

  Tin nhắn thứ 1000

 3. 60

  Cảm ơn bạn đã tham gia hơn 3 tháng!

 4. 20

  Cảm ơn bạn đã tham gia hơn 1 tháng!

 5. 500

  Tin nhắn thứ 500

 6. 1000

  Cán mốc 1000 điểm thành tích

 7. 300

  Tương tác thứ 100

 8. 150

  Tương tác thứ 50

 9. 60

  Tương tác thứ 20

 10. 3

  Tương tác đầu tiên

 11. 200

  Tin nhắn thứ 200

 12. 10

  Cán mốc 10 điểm thành tích

 13. 100

  Cán mốc 100 điểm thành tích

 14. 100

  Tin nhắn thứ 100

 15. 50

  Tin nhắn thứ 50

 16. 20

  Tin nhắn thứ 20

 17. 1

  Tin nhắn đầu tiên